Algemene voorwaarden Ticketsplus

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tickets die via Ticketsplus worden verkocht, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Via de webshops van Ticketsplus aangeschafte tickets worden hierna genoemd “Tickets”.
1.2 De toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden op de aankoop van Tickets laat onverlet de toepasselijkheid van andere voorwaarden, zoals van de organisator van het te bezoeken evenement of van de exploitant van het te bezoeken park. Deze voorwaarden kunnen bij de betreffende partij worden opgevraagd.
1.3 De webshops van Ticketsplus zijn een activiteit van Ticketsplus BV. (hierna te noemen “Ticketsplus”), [Baronielaan 87, 4818 PC te Breda]. Ticketsplus biedt toegangsbewijzen voor onder andere concerten, beurzen en pretparken, hierna te noemen het “Evenement”.
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder “Evenementhouder” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is inclusief de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een pretpark, beurs of concert exploiteert

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van Ticketsplus zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
2.2 Ticketsplus treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de koper en de Evenementhouder. Ticketsplus is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van (een) Ticket(s). De Overeenkomst komt tot stand nadat de klant via Ticketsplus een of meerdere Tickets heeft gekocht. Ticketsplus verschaft de Tickets namens de Evenementhouder.
2.3 Ticketsplus is gerechtigd de door afnemer opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de Tickets niet worden toegezonden.

2.4 Ticketsplus is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Ticketsplus de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Ticketsplus dit schriftelijk (per email) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.5 De Tickets worden na betaling gepresenteerd op het computerscherm van afnemer. Afnemer dient dit document zelf te printen en mee te nemen naar het Evenement.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN

3.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, eventuele belastingen of andere heffingen en exclusief servicekosten.

3.2 Ticketsplus houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Tickets te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In geval van beperkte beschikbaarheid van een aanbieding heeft Ticketsplus, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde Tickets tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat afnemer een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Ticketsplus niet aansprakelijk.

3.4 Het aantal te bestellen Tickets middels creditcardbetaling is uit veiligheidsoverwegingen beperkt.

3.5 Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is Ticketsplus gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.

3.5 Het storneren van een door Ticketsplus bedrag ontslaat afnemer niet van zijn betalings- en afnameverplichting.

3.6 Indien Ticketsplus (buiten-)gerechtelijke incassokosten moet maken ter incasso van het door afnemer verschuldigde bedrag komen deze voor rekening van afnemer, met een minimum van vijfentwintig (25) euro.

ARTIKEL 4. GEBRUIK VAN DE TICKETS

4.1 Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.

4.2 Tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Afnemer draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en afnemer maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.

4.3 Afnemers van Tickets dienen deze, ook na het betreden van het Evenement op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van het Evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.

4.4 Tickets mogen slechts doorverkocht worden als de algemene voorwaarden van de organisator van het Evenement dit toestaan.

4.5 Het is verboden om Tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van de organisator van het Evenement of de beurs en van Ticketsplus.

4.6 Elk Ticket beschikt over een unieke barcode en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van Tickets is nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID TICKETSPLUS

5.1 Ticketsplus is verantwoordelijk voor de verkoop, levering en afrekening van Tickets, respectievelijk in sommige gevallen voor het faciliteren van de bijbehorende toegangscontrole.

5.2 Het verstrekken van informatie met betrekking tot het Evenement (bijv. bij afgelasting of stopzetting van de kaartverkoop) behoort tot de verantwoordelijkheid van de organisator van het Evenement. Ticketsplus is niet aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door de organisator van het Evenement.

5.3 Ticketsplus is niet verantwoordelijk voor en verleent geen enkele garantie voor de kwaliteit en inhoud van het Evenement en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

5.4 Ticketsplus is nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm en met welke oorzaak dan ook, veroorzaakt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement .

5.5 Ticketsplus is niet aansprakelijk voor onjuistheden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen in de communicatie tussen afnemer en Ticketsplus, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ticketsplus.

ARTIKEL 6. SLOTBEPALINGEN

6.1 Ticketsplus is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

6.2 In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Ticketsplus.

Algemene voorwaarden Ticketsplus

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tickets die via Ticketsplus worden verkocht, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Via de webshops van Ticketsplus aangeschafte tickets worden hierna genoemd “Tickets”.
1.2 De toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden op de aankoop van Tickets laat onverlet de toepasselijkheid van andere voorwaarden, zoals van de organisator van het te bezoeken evenement of van de exploitant van het te bezoeken park. Deze voorwaarden kunnen bij de betreffende partij worden opgevraagd.
1.3 De webshops van Ticketsplus zijn een activiteit van Ticketsplus BV. (hierna te noemen “Ticketsplus”), [Baronielaan 87, 4818 PC te Breda]. Ticketsplus biedt toegangsbewijzen voor onder andere concerten, beurzen en pretparken, hierna te noemen het “Evenement”.
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder “Evenementhouder” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is inclusief de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een pretpark, beurs of concert exploiteert

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van Ticketsplus zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
2.2 Ticketsplus treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de koper en de Evenementhouder. Ticketsplus is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van (een) Ticket(s). De Overeenkomst komt tot stand nadat de klant via Ticketsplus een of meerdere Tickets heeft gekocht. Ticketsplus verschaft de Tickets namens de Evenementhouder.
2.3 Ticketsplus is gerechtigd de door afnemer opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de Tickets niet worden toegezonden.

2.4 Ticketsplus is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Ticketsplus de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Ticketsplus dit schriftelijk (per email) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.5 De Tickets worden na betaling gepresenteerd op het computerscherm van afnemer. Afnemer dient dit document zelf te printen en mee te nemen naar het Evenement.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN

3.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, eventuele belastingen of andere heffingen en exclusief servicekosten.

3.2 Ticketsplus houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Tickets te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In geval van beperkte beschikbaarheid van een aanbieding heeft Ticketsplus, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde Tickets tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat afnemer een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de (creditcard-)betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Ticketsplus niet aansprakelijk.

3.4 Het aantal te bestellen Tickets middels creditcardbetaling is uit veiligheidsoverwegingen beperkt.

3.5 Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is Ticketsplus gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.

3.5 Het storneren van een door Ticketsplus bedrag ontslaat afnemer niet van zijn betalings- en afnameverplichting.

3.6 Indien Ticketsplus (buiten-)gerechtelijke incassokosten moet maken ter incasso van het door afnemer verschuldigde bedrag komen deze voor rekening van afnemer, met een minimum van vijfentwintig (25) euro.

ARTIKEL 4. GEBRUIK VAN DE TICKETS

4.1 Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.

4.2 Tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Afnemer draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en afnemer maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.

4.3 Afnemers van Tickets dienen deze, ook na het betreden van het Evenement op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van het Evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.

4.4 Tickets mogen slechts doorverkocht worden als de algemene voorwaarden van de organisator van het Evenement dit toestaan.

4.5 Het is verboden om Tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van de organisator van het Evenement of de beurs en van Ticketsplus.

4.6 Elk Ticket beschikt over een unieke barcode en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van Tickets is nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID TICKETSPLUS

5.1 Ticketsplus is verantwoordelijk voor de verkoop, levering en afrekening van Tickets, respectievelijk in sommige gevallen voor het faciliteren van de bijbehorende toegangscontrole.

5.2 Het verstrekken van informatie met betrekking tot het Evenement (bijv. bij afgelasting of stopzetting van de kaartverkoop) behoort tot de verantwoordelijkheid van de organisator van het Evenement. Ticketsplus is niet aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door de organisator van het Evenement.

5.3 Ticketsplus is niet verantwoordelijk voor en verleent geen enkele garantie voor de kwaliteit en inhoud van het Evenement en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

5.4 Ticketsplus is nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm en met welke oorzaak dan ook, veroorzaakt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement .

5.5 Ticketsplus is niet aansprakelijk voor onjuistheden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen in de communicatie tussen afnemer en Ticketsplus, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ticketsplus.

ARTIKEL 6. SLOTBEPALINGEN

6.1 Ticketsplus is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

6.2 In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Ticketsplus.